• wszystkie
 • samozatrudnienie
 • umowa o dzieło
 • umowa o pracę
 • umowa zlecenie
 • wszystkie
 • kontrakt
 • niepełny etat
 • pełny etat
 • praca dodatkowa
 • praca tymczasowa
 • staż / praktyka
 • brak
 • orzeczenie o niepełnosprawności
POLITYKA PRYWATNOŚCI REGIONALNEGO PORTALU LOKALNYCH OFERT PRACY Z WOJEWÓDZTWA ŚwiętokrzyskieGO Kielce.GEOPRACA.pl

 

 

Mając pełną świadomość zaufania, jakim Użytkownicy obdarzają Serwis GEOPRACA.pl, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników oraz realizując wytyczne RODO, wprowadziliśmy następującą Politykę Prywatności:

 

I – informacje ogólne

 

1. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie wyłącznie w zakresie przewidzianym przez RODO. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

 

2. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie,współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

 

3. Wykorzystywanie adresów IP użytkowników służy jedynie dokumentowaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych, diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników.

 

4. Serwis wykorzystuje pliki „cookies", w celu personalizacji Usług i treści Serwisu. Pliki cookies mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

 

 

II - przetwarzanie danych osobowych - RODO

 

1. Administratorem danych osobowych jest firma NETNEX Rąpca&Cop spółka jawna z siedzibą w 05-270 Markach, ul. Kościuszki 43 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000841669, NIP PL1251705431.

 

2. W firmie NETNEX został powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem ochrony danych możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Ci praw, wysyłając maila na adres: biuro@GEOPRACA.pl

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z Serwisu. Usunięcie danych spowoduje zakończenie świadczenia usługi Serwisu dla Usługobiorcy.

 

4. Do danych dostęp będą miały - poza pracownikami pełnomocnikami NETNEX, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez NETNEX. Poza powyższym, w zależności od specyfiki sprawy dane osobowe firma NETNEX może przekazać podmiotom współpracującym z NETNEX i realizującym na rzecz NETNEX usługi bądź świadczącym na rzecz NETNEX usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, prawne a także organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 

6. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 

Kategorie osób

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Przechowywanie danych

Usługi dla pracodawców i agencji pośrednictwa pracy

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne posiadające konto oraz agencje pośrednictwa pracy w Serwisie

Zawieranie i realizacja umów

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

Nie dłużej niż 6 lat od końca trwania umowy.

Dochodzenie roszczeń

 

art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony interes - dochodzenie roszczeń)

 

Przez okres 6 lat od końca roku, w którym zobowiązanie wygasło.

 

Umożliwienie wyrażenia opinii o pracodawcy

art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony interes – prawo do wolności wypowiedzi i informacji)

 

Do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Usługi dla potencjalnych klientów serwisu internetowego

Potencjalni klienci (pracodawcy oraz agencje pośrednictwa pracy)

Przedstawienie oferty

art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony interes - marketing bezpośredni)

Do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Usługi dla użytkowników serwisu internetowego

Osoby zgłaszające reklamacje na świadczone przez Serwis usługi

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od Usługobiorców Serwisu oraz od potencjalnych klientów

art. 6 ust. 1 lit c)
RODO (obowiązek prawny)
art. 6 ust. 1 lit b)
RODO (wykonanie umowy)

Nie dłużej niż 6 lat od momentu otrzymania reklamacji, a w przypadku sporu, nie dłużej niż 6 lat od momentu jego rozstrzygnięcia.

Użytkownicy Serwisu

Rejestracja Użytkownika

art. 6 ust. 1 lit b)
RODO (wykonanie umowy)

Do końca trwania umowy lub po 2 tygodniach od rejestracji, jeżeli nie zaakceptowano rejestracji.

Usługobiorcy subskrybujący newsletter

Wysyłka powiadomień o nowych ofertach pracy

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub po 2 tygodniach od zapisu, jeżeli nie zaakceptowano subskrypcji.

Usługobiorcy umieszczający opinie o pracodawcach w Serwisie

Umożliwienie wyrażenia opinii o pracodawcy

art. 6 ust. 1 lit b)
RODO (wykonanie umowy)

Do końca trwania umowy.

Usługobiorcy

Usługi podatkowe, finansowe, prawne świadczone Administratorowi

art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony interes)

Nie dłużej niż 6 lat od końca trwania umowy.

 

7. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich zmiany, usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnie wybranym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

9. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa.